Historie komory

Dne 12. listopadu 2001 byla slavnostně odhalena deska připomínající 150 ti leté založení Obchodní a živnostenské komory v Liberci na nám. Dr. Beneše čp. 3/4. Slavnostního aktu se zúčastnil MUDr. Přemysl Sobotka, senátor; RNDr. Pavel Pavlík, hejtman Libereckého kraje; Ing. Jiří Kittner, primátor města Liberec; RNDr. Zdeněk Somr, prezident HKČR; Ing. Jaromír Drábek, předseda KHK Liberec a Ing. Jiří Urban, předseda OHK Liberec a celá řada zástupců správy a samosprávy Libereckého kraje a samozřejmě podnikatelů. Desku z mosazi věnovala firma Syner s.r.o. Liberec.

V roce 1851 vzniklo v Čechách 5 Obchodních a živnostenských komor. Na ustanovujícím shromáždění byl prvním prezidentem zvolen průmyslník Johann von Liebig jeden z nejvýznamnějších textilních podnikatelů Rakouska-Uherska. Liberecká OŽK byla druhá největší v monarchii. V roce 1881 se postavila za jednotnou organizaci odborné výchovy a dohlížela nad učňovskými zkouškami. V roce 1898 zahájil svoji činnost Ústav pro zvelebování živností, který přispíval k modernizaci a větší konkurenceschopnosti roztříštěné výroby. Komory kromě hospodářských funkcí měly i práva politická, volily společně s městy zástupce do zemských sněmů a do říšské rady. Komory se podílely na novelách živnostenského řádu a na měnové reformě v roce 1892. Pro podporu exportu zřídila liberecká komora exportní kancelář. Tato soustřeďovala veškeré informace o vývozních a dovozních činnostech. Třeba dnes nikde takto ucelený přehled neexistuje!! Komora založila první tkalcovskou školu dnes zde sídlí Obchodní akademie, v roce 1877 Tkalcovskou a odbornou kreslící školu dnes textilní. Komory podporovaly vznik nedělních řemeslnických přípravek / později večerních škol/. Zniciovala založení muzea v Liberci. Zřídila Rozhodčí soud a Úřad pro zápis známek a vzorků. Pořádala všeobecné zemské výstavy. Později vybudovala již za Československa výstaviště. vedla Výzkumný ústav textilní a kondiční.

Tyto činnosti samozřejmě podporovaly maximálně podnikatele.Komora fungovala s různými obměnami po celé období Československa i po dobu II. světové války až do konce roku 1948. Zákonem byla zrušena a byl ji zabaven veškerý majetek. Toto trvalo až do sametové revoluce.


Od roku 1990 kdy vytvořil stát podmínky pro rozvoj podnikání bylo zřejmé, že podnikatelský stav je třeba organizovat a upevňovat. Proto bylo zřízeno 7 regionálních kanceláří Československé a průmyslové komory. Mezi nimi byla i liberecká. V roce 1992 vznikla Hospodářská komora ČR a později i komory v některých okresních městech. V Liberci a Jablonci n.N. byla založena OHK v roce 1993. Po dobu své existence patří svoji činností mezi přední v republice. Od roku 1996 probíhala postupná transformace a vzniklo sdružení komor Krajská hospodářská komora Liberec. V roce 2000 vydala Okresní hospodářská komora knihu zahrnující historii komory v Liberci.